Burg Altena, Germany
Археологически музей

Музейното дело в град Сандански е започнато със създаването през 1936 на археологическо дружество “Струма”, като е съставена и музейна сбирка намираща се по това време в днешното І основно училище в Сандански.

След започването от 1960 год. на системни археологически разкопки и направените разкрития на раннохристиянски сгради и базилики в рамките на античния град, намиращ се под съвременния град Сандански, се поставя нов етап в развитието на археологията в града, а така също и в развитието на музейното дело, свързано със запазването и съхраняването на богатото културно-историческо наследство.

Основа за изграждането на днешния Археологически музей на Сандански стават останките на раннохристиянската “Базилика на Епископ Йоан”. Музеят е разположен “ин ситу”, т.е. на място върху базиликата, и е един от малкото в страната, изграден по този начин. Повод за откриването му е ІV-тата археологическа конференция в Благоевград през 1970 година.

Археологическият музей подсигурява извършването на археологическите проучвания в град Сандански и прилежащата му община. В периода 1960-1980 година са проучени последователно обектите “Базилика на Епископ Йоан”, Раннохристиянски комплекс, Гимназиум, Раннохристиянски некропол, терми и жилищни сгради, които попълват градоустройствената система на античния град.

В момента Археологическият музей Сандански, с обектите, които се проучват, се е превърнал в истински изследователски център, където археологическите разкопки продължават целогодишно. Музеят разполага с богат архив и депо, където се съхраняват находките, пълната документация и снимков материал, описващи разкритите обекти, колекция от надгробни плочи, монети, надписи, антични съдове, предмети на бита и накити от различни исторически периоди.

Един от най- интересните обекти, разкрити в последните години, е Епископският комплекс, намиращ се зад сградата на старото кметство. Той включва Епископска базилика, Баптистерий, атрий с колонада, помещения и сгради, които продължават да се проучват и в момента.

Екипът на музея активно участва в конференции и научни сесии, където популяризира богатото антично наследство на Сандански и района. Разработват се проекти с образователна и културна насоченост.In 1936 in Sandanski was founded an archaeological association dedicated to research and collection of the findings made in the region. The museum collection was initially treasured up in the present First Primary School in Sandanski.

In 1960 started systematical archaeological diggings in Sandanski and the excavation of a basilica and buildings from the Early Christian period under the contemporary town, initiating a new stage of the archaeological research and the development of the museum deed in Sandanski, thus regulating the preservation and restoration of the cultural and historical heritage.

A foundation for the nowadays Archaeological museum in Sandanski became the Early Christian Basilica of Joan. The building of the museum is located “in situ” at remaining of the basilica being in this regard the only one in Bulgaria. The museum was officially opened in 1970 during the IV Archaeological Conference in Blagoevgrad.

The museum and its team provide the archaeological researches in Sandanski and Sandanski municipality. In the period of twenty years 1960-1980 there are excavated as follows: the Basilica of Joan, Early Christian Complex, Gymnasium, baths and civil buildings completing the urban structure of the ancient town.

At the moment, the archaeological museum together with its collection and the sites being researched has turned into a real research center where the excavations are made year round. The museum commands an archive and depot where the finds, documentation and photographs are kept. The museum collection consists of burial marble plates, coins from different historical periods, inscriptions, jewelry, pottery and other artifacts.

One of the most intriguing archaeological sites found lately is the Bishop’s Complex, richly decorated with mosaics, paintings and marble relieves. It includes an Early Christian Bishop’s Basilica, Baptistery, Atrium with columns, premises and buildings still being excavated by the archaeologists of the museum.

The museum team actively attends conferences and scientific sessions to promote the rich ancient heritage of Sandanski and its region. The team makes efforts to develop projects with educational and cultural purpose.copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy