Scanback 1
N E W S    FROM
Muzeul Romanatiului Caracal

[click here to see the picture]

(05.10.2012 , Romania, Caracal )
„ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ PENTRU PROMOVAREA VALORILOR ROMANAŢIULUI IANCU-JIANU”

„ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ PENTRU PROMOVAREA VALORILOR ROMANAŢIULUI IANCU-JIANU”
http://romanatul.ro/

STATUTUL ASOCIAŢIEI SOCIO-CULTURALE PENTRU PROMOVAREA VALORILOR ROMANAŢIULUI IANCU-JIANU

Capitolul I Dispoziţii generale

ART. 1 Denumirea asociaţiei este: „ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ PENTRU PROMOVAREA VALORILOR ROMANAŢIULUI IANCU-JIANU” „Asociaţia socio-culturală pentru promovarea valorilor Romanaţiului- Iancu Jianu”este persoană juridică de drept privat constituită conform OG 26-2000 (modificată) cu privire la asociaţii şi fundaţii şi al Actului Constitutiv semnat de membrii fondatori.

ART. 2 Natura juridică. „Asociaţia socio-culturală pentru promovarea valorilor Romanaţiului-Iancu Jianu” se constituie prin libera asociere a membrilor săi ca persoană juridică română de drept privat, nonprofit, neguvernamentală, apolitică în baza OG 26/2000 (modificată) şi funcţionează pe baza prezentului statut, însuşit de toţi membrii săi, cu privire la toate clauzele.

ART. 3 Durata Asociaţiei Durata „Asociaţiei”este nedeterminată în timp începând de la data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria Caracal, judeţul Olt.

ART. 4 Sediul Asociaţiei. „Asociaţia” îşi are sediul în municipiul Caracal, judeţul Olt, strada Ştrandului nr.39

ART. 5 Filiale ale Asociaţiei. Prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei se pot constitui filiale în ţară şi în străinătate. Totodată „Asociaţia” se poate afilia la alte organizaţii şi asociaţii, poate colabora cu alte organizaţii şi instituţii din ţară şi străinătate.

Capitolul II Scopul şi Obiectivele Asociaţiei

ART. 6 Scopul Asociaţiei. „Asociaţia socio-culturală pentru promovarea valorilor Romanaţiului-Iancu Jianu” are ca scop cercetarea, cunoaşterea, promovarea şi popularizarea identităţii autohtone a fostului judeţ ROMANAŢI, vatră de istorie, cultură şi civilizaţie, parte a etnogenezei poporului român. În activitatea desfăşurată “Asociaţia” va milita pentru păstrarea tradiţiilor cultural-istorice şi administrative a fostului judeţ- abuziv desfiinţat- ROMANAŢI. Asociaţia va lucra sub deviza: „Romanaţi- Adevăr şi Dreptate”

ART. 7 Obiectivele Asociaţiei

1 Organizarea de acţiuni cu caracter educaţional în scopul cunoaşterii istoriei regiunii.

2 Promovarea unor acţiuni ştiinţifice, culturale şi religioase desfăşurate pe teritoriul fostului judeţ Romanaţi.

3 Promovarea şi valorificarea tradiţiilor culturale ale Romanaţiului.

4 Promovarea acţiunilor socio-culturale desfăşurate în zonă, cât şi în ţară şi în străinătate.

5 Organizarea unor acţiuni de sprijinire a valorilor locale din domeniul cultural, istoric, religios, civic, educativ.

6 Incurajarea cercetărilor istorice, socio-etnografice privind trecutul istoric, tradiţiile locale şi problematica socio-economică specifică acestui ţinut.

7 Restaurarea imaginii în cadrul colectivităţii a eroilor locali care prin jertfa sau activitatea lor, în anumite domenii, au contribuit la binele comunităţii.

8 Ajutarea tinerilor dotaţi proveniţi din medii sociale defavorizate.

9 Editarea de reviste şi publicaţii culturale, istorice, ştiinţifice şi a propriului organ de presă.

10 Sprijinirea iniţiativelor personale ale membrilor „Asociaţiei” în domeniile culturale, artistice, tehnice si ştiinţifice.

11 Asistenţă socială.

12 Reprezentarea şi susţinerea membrilor comunităţii locale şi a tuturor cetăţenilor români care ne solicită ajutorul într-un demers personal legal nesoluţionat de autorităţi.

13 Colaborarea cu instituţii publice.

14 Emiterea unor opinii pertinente vizând problemele de natură socio-economică, etnică, cultural-educativă ale comunităţii locale de pe raza de desfăşurare a activităţii „Asociaţiei” şi exprimarea acestora în media locală şi naţională.

15 Mediere socială.

16 Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării.

Capitolul III Membrii Asociaţiei. Drepturi si obligaţii.

ART. 8 Membrii Asociaţiei. „Asociaţia” se compune din următoarele categorii de membri: a)membrii fondatori b)membrii de onoare c)membrii activi d)membrii susţinători

a)Membrii fondatori care s-au asociat în vederea constituirii „Asociaţiei” sunt persoane fizice născute sau cu domiciliul în fostul judeţ Romanaţi, precum şi descendenţi ai romanaţenilor, ce au semnat Actul de constituire al asociaţiei şi care, cunoscând statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui şi participă la constituirea patrimoniului şi la realizarea scopului „Asociaţiei”. Membrii fondatori sunt membrii activi de drept in AGA.

b)Membrii de onoare sunt persoane fizice recunoscute ca personalităţi ale vieţii sociale, economice, culturale, ştiinţifice, politice sau de altă natură care prin activitatea lor sprijină scopul şi obiectivele în baza cărora activează „Asociaţia”. Membrii de onoare sunt aleşi, cu acordul lor, prin votul unanim al Consiliului Director. Membrii de onoare nu au obligaţia de a contribui la patrimoniul „Asociaţiei”, au dreptul de vot consultativ şi nu participă direct la procesul de decizie din cadrul „Asociaţiei”.

c)Membrii activi sunt persoane fizice majore născute sau cu domiciliul în fostul judeţ Romanaţi, care sunt de acord cu prevederile prezentului statut şi participă nemijlocit la activitatea „Asociaţiei”. Admiterea membrilor activi se face pe baza unei cereri de asociere (adeziuni) susţinută de o recomandare a unui alt membru, prin votul unanim al Consiliului Director. Consiliul Director îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge oricărei persoane cererea de a deveni membru al „Asociaţiei”. Refuzul se va face în scris şi va fi motivat. Membrii activi sunt membrii de drept in AGA.

d)Membrii susţinători pot fi persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate care aderă la scopul şi obiectivele „Asociaţiei” şi sprijină material şi moral la realizarea lor. Membrii susţinători nu au drept de vot şi nu participă la procesul de decizie al „Asociaţiei”.

ART. 9 Membrii „Asociaţiei” au următoarele drepturi: -să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile interne din structura „Asociaţiei” în condiţiile prezentului statut şi al regulamentului de ordine interioară; -să participe la adunările generale ale „Asociaţiei” şi la acţiunile angajate de aceasta; -să iniţieze, să propună şi să participe la acţiuni în sprijinul realizării obiectivelor propuse în prezentul statut; -să-şi exprime liber opiniile în interiorul „Asociaţiei” cu privire la activitatea „Asociaţiei” şi a organelor de conducere ale acesteia; -să primeasca corect şi la timp toate informaţiile pe care „Asociaţia” le deţine şi care îi sunt folositoare pentru îndeplinirea sarcinilor sale; -să beneficieze de sprijin logistic din partea „Asociaţiei” în desfăşurarea acţiunilor care i-au fost încredinţate de către aceasta; -să beneficieze de spaţiu de expunere pe site-ul şi în publicaţiile „Asociaţiei”; -pot participa în numele „Asociaţiei”, pe baza unui mandat dat de Consiliul Director, la congrese, simpozioane, stagii de perfecţionare, expoziţii, târguri, etc. cu caracter naţional sau internaţional; -să beneficieze de sprijin în cazul deplasărilor în ţară şi străinătate la congrese, simpozioane, stagii de perfecţionare, expoziţii, târguri, etc. dacă astfel contribuie la dezvoltarea activităţii „Asociaţiei”, cu aprobarea Consiliului Director; -să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţii „Asociaţiei”.

ART. 10 Obligaţiile membrilor Asociaţiei: -să respecte prevederile prezentului statut; -să respecte hotărârile luate de către organele de conducere ale „Asociaţiei” precum şi regulamentul de ordine interioară; -să promoveze şi să apere principiile generale ale „Asociaţiei”; -să desfăşoare acţiuni în sprijinul creşterii prestigiului „Asociaţiei”; -să participe la acţiunile la care sunt convocaţi. În situaţia în care nu pot fi prezenţi „fizic” o pot face „virtual” prin intermediul internetului. -să nu desfăşoare activităţi care prin natura lor ar cauza daune materiale sau morale şi ar leza scopurile şi îndeplinirea obiectivelor „Asociaţiei”; -să informeze conducerea „Asociaţiei” despre informaţiile primite la conferinţe, expoziţii, mese rotunde, etc.; -să nu acţioneze în numele grupului fără acordul Consiliului Director; -să nu denigreze „Asociaţia” indiferent de forma în care este făcută denigrarea; -să achite cotizaţia de membru la termenele stabilite.

ART. 11 Pierderea calităţii de membru se poate face prin: – retragere – excludere. Retragerea are loc în baza cererii de retragere ca urmare a voinţei liber exprimate de persoana în cauză. Excluderea se hotărăşte de către organele de conducere ale „Asociaţiei” în conformitate cu dispoziţiile art. 12 ale prezentului statut.

ART. 12 Sancţionarea membrilor Asociaţiei se face de către Consiliul Director în următoarele cazuri: – nerespectarea statutului „Asociaţiei” şi a obligaţiilor pe care le are în calitate de membru; – nerespectarea regulamentului de ordine interioara; – nerespectarea hotărârilor „Asociaţiei”; – săvârşirea unor fapte ilegale, nedemne şi neloiale faţă de „Asociaţie”, membrii acesteia sau societatea civilă; – neparticiparea timp de doi ani la nici o activitate a „Asociaţiei”; – neplata cotizaţiei anuale.

ART. 13 Sancţiuni aplicate. Sancţiunile se aplică în funcţie de gravitatea faptei. Sancţiunile ce pot fi aplicate sunt: -mustrarea; -suspendarea dreptului de vot în cadrul Adunarii Generale pe o perioadă determinată; -suspendarea calităţii de membru pe o perioadă determinată; -excluderea. Sancţiunile vor fi stabilite de membrii Consiliului Director chiar şi în cazul în care cei sancţionaţi deţin funcţii în „Asociaţie”. Abaterea disciplinară va fi dezbatută în prima şedinţă a Consiliului Director, după ce aceasta a fost cunoscută de organul de conducere prin sesizare sau autosesizare. În cazuri urgente se poate convoca şedinţa organului de conducere în 10 zile de la depistarea abaterii disciplinare. Hotărârea este luată de Consiliul Director, iar aceasta va fi statutară în condiţiile votului majoritar. În cazul în care la prima şedinţă nu sunt întrunite condiţiile cvorumului statutar, se va lua o hotărâre la a doua şedinţă indiferent de numărul celor prezenţi. În ambele cazuri, înainte de a fi luată hotărârea, va fi convocat cel despre a cărui sancţionare se hotărăşte şi va fi ascultat dacă acesta doreşte să se apere. În condiţiile în care acesta nu răspunde convocării se va lua o hotărâre şi în lipsa sa, hotărâre ce ii va fi comunicată în orice modalitate în termen de 10 zile de la pronunţarea deciziei.

Capitolul IV Conducerea şi administrarea Asociaţiei

ART. 14 Organele Asociaţiei sunt: – Adunarea Generala a Asociaţiei- AGA – Consiliul Director – Cenzorul sau după caz Comisia de Cenzori.

ART. 15 Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor.

ART. 16 AGA se intruneşte în sesiune ordinară de cel puţin o dată pe an- de regulă în luna ianuarie. AGA se întruneşte în sesiune extraordinară de câte ori este nevoie. Convocarea în sesiune extraordinară se face la cererea a cel puţin 2/3 din numărul membrilor, a majorităţii membrilor Consiliului Director sau a preşedintelui.

ART. 17 Convocarea AGA se face cu cel puţin zece zile înaintea întrunirii. Excepţie fac cazurile de urgenţă constatate de Consiliul Director când convocarea se face cu cel puţin trei zile înainte. Hotărârile AGA se pot lua cu majoritate simplă dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul asociaţilor. Dacă la prima convocare nu s-a întrunit numărul necesar, la a doua convocare se va hotărî cu majoritatea celor prezenţi, indiferent de numărul acestora.

ART. 18 AGA are urmatoarele atribuţii: – stabileşte strategia şi obiectivele generale ale „Asociaţiei”; – aprobă bugetul de cheltuieli şi venituri, bilanţul contabil cât şi cuantumul cotizaţiei anuale de către asociaţi; – alege şi convoacă membrii Consiliului Director; – alege şi convoacă Cenzorul sau după caz membrii Comisiei de Cenzori; – aprobă înfiinţări de filiale; – aprobă dizolvarea şi lichidarea „Asociaţiei”, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; – aprobă modificări ale statutului; – deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror probleme ce intră în competenţa sa, care fac ca activitatea „Asociaţiei” să meargă mai bine şi principiile acesteia să fie mai bine promovate, conform atribuţiilor prevăzute în lege sau în statut;

ART. 19 Consiliul Director îşi îndeplineşte atribuţiile conform art. 24 din OUG 26/2000, este organul director al „Asociaţiei” care asigură realizarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor şi desfăşoară activitatea curentă între doua adunări generale. Consiliul Director este ales pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de schimbare şi completare a unor membrii, dacă se impune. Consiliul Direcor este format dintr-un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar. În cazul apariţiei unui loc vacant, Consiliul Director desemnează înlocuitor. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei în limita a cel putin 20% din componenţa sa, care vor constitui comitete de lucru pentru realizarea obiectivelor „Asociaţiei”. Consiliul Director se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie şi ia hotărâri cu majoritatea membrilor săi. În exercitarea competenţei sale Consiliul Director are următoarele atribuţiuni: -alege preşedintele, vicepreşedintii şi secretarul „Asociaţiei”; -elaborează strategia de folosire a fondurilor; -gestionează patrimoniul, propune şi aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli; -dispune angajarea de personal specializat pentru îndeplinirea anumitor obiective; -aprobă regulamentul de ordine interioara şi statutul de funcţii al aparatului propriu al „Asociaţiei”, stabilind structura acestuia, atribuţiile si modul de finanţare; -aprobă afilierea „Asociaţiei” la alte organisme naţionale şi internaţionale; -îndeplineşte oricare atribuţii necesare realizării scopului „Asociaţiei” prevazute in statutul prevederilor egale sau stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor; -hotărăşte schimbarea sediului „Asociaţiei” şi exercită demersurile prevăzute de lege în acest sens; -încheie acte juridice în numele şi pe seama „Asociaţiei”.

ART. 20 Preşedintele şi vicepreşedintii „Asociaţiei” asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi a „Asociaţiei”. Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul sunt aleşi la prima Adunare a membrilor fondatori prin votul jumătate plus unu din membrii săi pe un mandat de 4 ani.

ART. 21 Preşedintele are următoarele atribuţii: -duce la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Director; -prezidează şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor şi ale Consiliului Director la care este prezent; -are atribuţii de reprezentare a „Asociaţiei” în planul relaţiilor interne şi internaţionale; -urmăreşte şi impune respectarea statutului şi angajamentelor „Asociaţiei”; -supraveghează, alături de organele abilitate, gestionarea patrimoniului şi fondurile „Asociaţiei”; Preşedintele poate delega o parte din atributele sale pe perioade de timp determinate, vicepreşedintelui.

ART. 22 Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii: -asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Director; -asigură legătura şi coordonarea filialelor, sucursalelor sau agenţiilor zonale; -împreună cu preşedintele asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor organelor de conducere ale „Asociaţiei”; -sunt înlocuitori de drept ai preşedintelui. Delegarea atribuţiilor se face de către Consiliul Director prin regulamentul de organizare internă.

ART. 23 Secretarul are următoarele atribuţii: -pregăteşte lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului Director; -ia toate măsurile legale şi statutare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA şi ale Consiliului Director raportând permanent preşedintelui „Asociaţiei” despre modul de îndeplinire a acestor hotărâri; -îndeplineşte atribuţiile prevăzute în regulamentul de ordine interioară; -îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliul Director, de prezentul statut sau prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; -asigură evidenţa membrilor „Asociaţiei”, urmăreşte încasarea cotizaţiilor, ţine evidenţa obiectelor de inventar, se ingrijeşte de întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor AGA şi ale Consiliului Director.

ART. 24 Controlul financiar intern.

Controlul financiar intern al „Asociaţiei” este verificat de către Adunarea Generală prin cenzor dacă „Asociaţia” are mai puţin de 100 membri, sau comisia de cenzori formată din minim trei persoane, dacă „Asociaţia” are mai mult de 100 de membri. Membrii comisiei îşi aleg preşedintele comisiei de cenzori şi îşi pot elabora un regulament intern de funcţionare. Controlul activităţii economico- financiare şi evidenţa contabila vor fi efectuate în partidă simplă.

ART. 25 Cenzorul sau Comisia de Cenzori controlează gestiunea „Asociaţiei”, verifică executarea bugetului precum şi operaţiunile financiar- contabile şi prezintă spre aprobare, raportul de descărcare a gestiunii, Consiliului Director şi AGA pentru fiecare an în parte; -poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; -îndeplineşte orice alte atribuţii spefice stabilite de AGA.

Capitolul V Patrimoniul Asociaţiei

ART. 26 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se constituie din suma de //////// lei, reprezentând aportul membrilor fondatori.

ART. 27 Veniturile Asociaţiei.

Veniturile „Asociaţiei” provin, conform legii, din: -cotizaţiile membrilor săi; -dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conturi legale; -venituri comerciale din activitati economice directe; -donaţii, sponsorizări sau legate; -resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale; -alte venituri prevăzute de lege.

ART. 28 Mijloacele financiare precum şi patrimoniul „Asociaţiei” sunt folosite numai în scopul şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul statut. Operaţiunile financiare se vor efectua cu semnătura Preşedintelui sau a unui vicepreşedinte al Consiliului Director.

Capitolul VI Dizolvarea şi închiderea Asociaţiei

ART. 29 Dizolvarea Asociaţiei se poate face: -de drept; -prin hotărârea Judecătoriei sau a Tribunalului, după caz; -prin hotărârea AGA.

ART. 30 În cazul dizolvării „Asociaţiei” bunurile ei nu pot fi preluate de persoane fizice, patrimoniul va fi preluat sau donat conform dispoziţiilor legale către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător conform dispoziţiilor art. 60 din OG 26/2000. Lichidarea patrimoniului după dizolvare se va face de către un lichidator desemnat de AGA sau de Judecătorie, dintre experţii autorizaţi, cu respectarea legislatiei în vigoare. Capitolul VII Dispoziţii finale si tranzitorii

ART. 31 „Asociaţia socio- culturală pentru promovarea valorilor Romanaţiului- Iancu Jianu” are sigla, ştampila şi însemne proprii ocrotite conform dispoziţiilor legale şi practicii în materie.

ART. 32 Modelul siglei, ştampilei şi legitimaţiei de membru vor fi realizate prin grija Consiliului Director şi prezentate în regulamentul de ordine interioară. ART. 33 Litigiile de orice natură izvorîte din activitatea „Asociaţiei” se vor rezolva pe cale amiabilă, altfel vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

ART. 34 Prevederile prezentului statut se pot completa cu orice reglementare legală în materie. Prezentul statut a fost discutat şi aprobat în Adunarea de constituire a „Asociaţiei” din 20.03.2011. Semnăturile membrilor fondatori din anexa 1 fac parte integrantă din prezentul statut .

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy