Scanback 1
Muzeul Romanatiului Caracal
     O U R   S T A F F     
<< previous     Dia 1 of 31     overview     next >>
Mr. Gheorghe Anghel the former Caracal town mayor
Mr. Gheorghe Anghel the former Caracal town mayor

Creşterea calităţii actului de administraţie publică reprezintă un obiectiv major al autorităţilor locale ale municipiului Caracal. Din această perspectivă, identificarea şi introducerea în practica curentă a unor metode, tehnici şi instrumente avansate de lucru, pot avea un impact hotărâtor. Astfel, cu sprijinul programului GRASP, finanţat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Primăria Municipiului Caracal a întreprins un laborios demers de programare multianuală a investiţiilor, al carui rezultat îl punem acum la dispoziţia deliberativului, cetăţenilor şi mediului de afaceri. Un program multianual de investiţii impune utilizarea unei metodologii coerente şi unitare, cât şi a mai multor instrumente de management financiar. Demersul vizează un orizont de timp mediu, iar programele de investiţii sunt eşalonate pe ani, respectind o ordine care reflectă priorităţile comunităţii. Stabilirea priorităţilor contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale municipiului şi se face în baza unei metodologii care înlatură subiectivismul şi conduce la folosirea mai eficientă a disponibilităţilor bugetare. Includerea în program a proiectelor de investiţii implică în mod obligatoriu identificarea resurselor de finanţare, ca urmare a unui exerciţiu de prognoză bugetară. În practica curentă, pentru a putea reflecta toate schimbările ce apar inerent de-a lungul unei perioade de timp mai întinse, programul se actualizează anual. Decizia executivului privind utilizarea modelului de programare multianuală a investiţiilor este susţinută de o serie de argumente de ordin juridic şi managerial. Astfel, Ordonaţa Guvernului nr.45 din 2003, privind finanţele publice locale, în secţiunea a 3-a referitoare la investiţiile publice locale, stabileşte o serie de cerinţe suplimentare vizând, mai ales, un set de informaţii financiare şi nefinaciare cu privire la programele de investiţii, cerinţe cărora modelul de programare multianuală le răspunde pe deplin. Dintr-o perspectivă managerială, avantajele modelului de programare multianuală a investiţiilor sunt multiple, amintirea numai a câtorva dintre ele, fiind suficientă pentru a convinge în privinţa virtuţilor acestei abordări. În primul rând, programul multianual de investiţii creează premisele unei mai mari consecvenţe şi coerenţe în folosirea resurselor financiare pentru atingerea obiectivelor prioritare, stabilind legătura dintre strategia de dezvoltare şi bugetele anuale, precum şi dintre programarea financiară şi cea de execuţie a obiectivelor de investiţii. Utilizat ca instrument de comunicare cu mediul extern administraţiei publice, modelul de programare multianuală conduce la coroborarea şi armonizarea propriilor programe de investiţii cu cele iniţiate de alte autorităţi şi instituţii publice locale, judeţene şi naţionale, contribuind astfel la utilizarea mai eficientă a resurselor, prin generarea unor efecte de sinergie. De asemeni, modelul favorizează legătura cu cetăţenii, mediul de afaceri, sponsori, finanţatori, etc. Unul dintre principiile călăuzitoare în utilizarea banilor publici îl reprezintă obţinerea celei mai mari valori pentru fiecare leu investit, maximizarea rezultatelor economice şi sociale. Pentru atingerea acestui deziderat, modelul de programare multianuală a investiţiilor propune parcurgera unei serii de paşi procedurali, care în linii mari vizează identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, definirea clară a scopului şi obiectivelor, a soluţiilor alternative şi evaluarea acestora comparând costurile cu beneficiile. O importanţă deosebită se acordă prognozei veniturilor şi cheltuielilor bugetului local şi ierarhizării programelor de investiţii, în funcţie de rolul pe care îl au în atingerea obiectivelor priortare. În acest sens am avut în vedere necesitatea administrării mai eficiente a domeniului public şi privat, creşterea eficienţei colectării taxelor şi impozitelor locale, dar şi indexarea şi majorarea acestora pentru a obţine un trend ascendent al încasărilor la bugetul local, fară însa a spori împovărător fiscalitatea. Am considerat oportună limitarea unor categori de cheltuieli şi păstrarea exerciţiului anual al datoriei publice la nivele care să nu depaşească 10% din totalul cheltuielilor bugetare. Planul de investiţii de capital ca instrument de management la indemâna administraţiilor publice locale dobândeşte o legitimitate sporită prin girul cetăţenesc, astfel încât finanţatorii externi şi potenţialii investitori vor avea garanţia sprijinului comunităţii în proiectele pe care le vor finanţa, respectiv derula. Mai mult, implicarea cetăţenilor în procesul decizional va fi garanţia accesului la fondurile interne şi internaţionale. Din această perspectivă, demersul nostru va avea drept cosecinţă şi consolidarea credibilităţii financiare a municipiului. Pe parcursul implementării paşilor procedurali, specialiştii primăriei au participat la seminarii de lucru în care au fost prezentate instrumente moderne de management financiar ce vor intra în practica curentă, astfel încât putem aprecia că alături de rezultatul imediat - realizarea programului multianual de investiţii pe perioada 2005 – 2009, am consolidat şi competenţele profesionale ale funcţionarilor publici. Acestora din urmă le recomandăm folosirea în continuare dar şi perfecţionarea permanenta a metodologiei de programare multianuală a investiţiilor, astfel încât, an de an procesul investiţional să câştige în coerenţă şi calitate. Primar GHEORGHE ANGHEL

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy